Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą wsparcia osób fizycznych w opłacie za użytkowaną energię elktryczną. O dodatek mogą wystąpić osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy i jednocześnie: - są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym; - zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra…
Dodatek mieszkaniowy Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy, finansowanym z budżetu gminy. Przyznawane są osobom, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Kto jest uprawniony? Art. 2. 1. wskazuje komu przysługuje dodatek mieszkaniowy najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje…