Nowy okres dla świadczenia "Rodzina 500 +"

Nowy okres dla świadczenia „Rodzina 500+”

Centrum Pomocy Socjalnej przypomina, iż od 1 października 2017 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy na lata 2017/2018 i osoby zainteresowane zobowiązane są do złożenia nowego wniosku.

Na nowy okres zasiłkowy nie zmiennie obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 800zł/1200zł przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze/jedyne dziecko. Wersyfikacji podlega dochód osiągnięty w roku 2016.

Ważna zmiana nastąpi dla osób deklarujących samotne wychowywanie dziecka/dzieci. Rodzic chcąc nadal otrzymywać świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) w nowym okresie zasiłkowym będzie musiał przedstawić tytułu wykonawczy pochodzący lub zatwierdzony przez sąd potwierdzający ustalone alimenty na rzecz dziecka wypłacane od drugiego rodzica, chyba że:

  • drugie z rodziców dziecka nie żyje;
  • ojciec dziecka jest nieznany
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
  • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
  • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Zmiana dotyczyć będzie także osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym. Na nowy okres kwota zaliczana do dochodu ogłaszana będzie corocznie w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny

 

Wnioski na nowy okres można składać od 1 sierpnia 2017 roku:

 

- w siedzibie Centrum przy ul.Wolności 26 pok.4 lub piętro wejście z boku (tu wyłącznie 500+)

- online: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

 

Uwaga: na nowy okres będą obowiązywać nowe wzory wniosków, które będą dostępne na stronie Centrum Pomocy Socjalnej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - obecnie trwają jeszcze prace legislacyjne więc ośrodki nie posiadają papierowej wersji wniosku. Wnioski wypełniane online będą w wersji obowiązującej po 1 sierpnia 2017 r.

 

Ponadto osoby zainteresowane świadczeniami rodzinnymi oraz funduszem alimentacyjnym informujemy, iż  także od sierpnia można składać wnioski osobiście lub online za pośrednictwem portali ministerialnych, które zostały wyżej wymienione.

 

Przypominamy: środa jest dniem wewnętrznym, wówczas pracownicy Sekcji weryfikują wnioski i występują do innych instytucji o dane niezbędne do wydania decyzji rozstrzygającej, np. Urzędu Skarbowego w zakresie rocznego rozliczenia podatkowego (klient nie musi przynosić dokumentu), ZUS/KRUS/PUP o prawie do ubezpieczenia zdrowotnego i otrzymywanych świadczeniach, etc.

 

Informacja wytworzona na dzień 20 lipca 2017 na podstawie materiałów udostępnionych przez MRPiPS