Pomoc materialna dla uczniów

Do 15 września w Centrum Pomocy Socjalnej można składać wnioski o pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych oraz słuchacze kolegiów.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (514zł.),
oraz gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Do wniosku należy dołączyć rachunki potwierdzające poniesiony wydatek.

Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Centrum, bądź ze strony Centrum z zakładki Dokumenty.