Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej (KIS) to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

Zadania KIS

  • minimalizowanie skutków bezrobocia,
  • promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej,
  • przygotowanie do podjęcia zatrudnienia np. w ramach prac społecznie użytecznych,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
  • pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia.

Czym są prace społecznie użyteczne ?

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do bezrobotnych klientów pomocy społecznej, zarejestrowanych w urzędzie pracy. Prace społecznie użyteczne organizowane są na terenie miasta w instytucjach użyteczności publicznej w wymiarze 40 godzin miesięcznie.

Poradnictwo specjalistyczne

W ramach KIS udzielane jest bezpłatne poradnictwo

  • psychologiczne – środy i piątki
  • prawne – poniedziałki, wtorki i czwartki
  • socjalne – pracownicy socjalni, od poniedziałku do piątku

Zapisy osobiście w siedzibie Centrum lub telefonicznie nr 25 781 65 99.

Realizowane projekty

best-antibiotics-otc.com healthylongeyelashes.com